Normele Fundamentale ale Familiei Regale a României. Statutul complet al Casei Regale

Promulgat prin semnătura Majestăţii Sale Regelui Mihai I al României
Pentru a succede tuturor celorlalte Statute și Legi ale Casei, începând cu 30 decembrie 2007

Introducere


Casa Regală a României este guvernată de statut și de tradiţie. În conformitate cu Ordinul Majestăţii Sale și cu toate cerinţele moderne, aceste Norme Fundamentale, promulgate de mâna Regelui Mihai I, Șef Suveran al Casei Regale a României, prin Graţia Lui Dumnezeu, Rege Încoronat al României și jure sanguinis Mare Maestru al Ordinelor și Decoraţiilor Casei Regale a României, vor intra în vigoare la 30 decembrie 2007.

Acest document își va primi validitatea și puterea la momentul semnăturii, de mâna Regelui. Prin acest document, toate statutele precedente și toate privilegiile, apelativele, titlurile, rangurile și drepturile dinaștilor sau ale descendenţilor lor, sunt revocate. Tradiţiile noastre de familie includ și vor include întotdeauna credinţa creștin ortodoxă, care va servi drept principiu călăuzitor în toate deciziile viitoare.

Păstrând respect pentru libertate de credinţă și de conștiinţă a individului, toţi membrii dinastici ai Familiei vor aparţine ritului creștin ortodox. Rugăm pe Dumnezeu să protejeze Familia noastră Regală, Ţara noastră și Biserica noastră.

Capitolul I. Casa Regală a României


Articolul 1. Caracteristici și membri

1) Casa Regală a României este o comunitate de familie autonomă înfiinţată și organizată pe baza prevederilor acestui Statut Dinastic, de acum în vigoare. Ea va fi compusă din membri prin naștere sau membri prin căsătorie, numai după cum este stabilit de acest document.

2) Șeful Casei Regale a României, potrivit tuturor practicilor și convenţiilor de astăzi, este de jure sau de facto Suveran, în termeni de autoritate asupra Casei Regale a României, la orice moment. Imediat după decesul Șefului Casei Regale a României, fără vreo proclamaţie ulterioară, Moștenitorul Evident sau Moștenitorul Prezumptiv, în funcţie de cine va fi în viaţă și primul în linia de succesiune la acel moment, va primi din acea clipă titlul și apelativul de Rege sau Regină, indiferent de poziţia Familiei ca Dinastie domnitoare sau ne-domnitoare și indiferent dacă, mai târziu, va alege sau nu să nu folosească un asemenea titlu sau apelativ.

3) În cazul în care Moștenitorul Prezumptiv este primul succesor, dar un Moștenitor Evident încă nenăscut este anticipat, Moștenitorul Prezumptiv va asuma rolul de Regent până la naștere, dar nu va putea amenda, modifica sau interpreta prevederile acestor Norme, cu excepţiile stabilite mai jos. Un moștenitor minor la momentul succesiunii la Șefia Casei Regale a României va avea un Regent care va rămâne în funcţie până ce Șeful Casei Regale a României devine major, dar acest Regent și/sau Șeful Casei Regale a României, pe durata minorităţii, nu vor putea amenda, modifica sau interpreta prevederile acestor Norme, sau oricare altele, cu excepţiile prevăzute mai jos. Regenţa va fi numită de membrii dinaști ai Casei Regale a României, prin Consiliul Familiei Regale, și poate fi îndepărtată de acesta.

4) Șeful Casei Regale a României nu va putea, în nicio situaţie, să amendeze, să modifice sau să interpreteze prevederile acestor Norme până la împlinirea vârstei de treizeci de ani.

5) Succesorii dinaști ai Regelui Mihai I al României sunt succesori la Șefia Casei Regale a României, iar actualii succesori sunt recunoscuţi exclusiv prin aceste Norme și sunt enumeraţi aici. Ei vor fi singurii dinaști, până la momentul când alţii, în baza nașterilor viitoare, sunt adăugaţi printr-un amendament sau anexă la aceste sau alte viitoare Norme Fundamentale ale Casei Regale a României. Toate principesele prin naștere ale Casei Regale a României vor înceta a mai fi membri ai Casei Regale a României la momentul căsătoriei și vor primi titlul și apelativul soţului lor, cu excepţia cazului când rămânerea lor în Casa Regală a României este recunoscută, fie de aceste Norme, fie, în viitor, prin adăugare ca amendament sau anexă la aceste sau orice viitoare Norme ale Casei Regale a României.
Niciun succesor al unei femei membru al Casei Regale a României nu va deveni membru al Familiei Regale a României prin naștere, de cât dacă aceste Norme, sau vreun alt document viitor dat de Șeful Casei Regale a României, recunoaște această includere.

6) Descendenţii Regelui Carol al II-lea al României, pe orice ramură colaterală, își vor păstra apelativul și rangul care le-a fost acordat în timpul domniei Majestăţii Sale Regelui Carol al II-lea. Potrivit dorinţei și precedenţei stabilite de Majestatea Sa, acești descendenţi vor continua să fie excluși din linia de succesiune și nu vor fi membri ai Casei Regale a României.

7) Consoarta Șefului Casei Regale a României va primi titlul și apelativul de Regină pe întreaga durată a căsătoriei și a văduviei sale, în cazul în care Șeful Casei Regale îi va deceda înainte. Consortul unei femei Șefa Casei Regale nu va avea, de drept, vreun rang, privilegiu sau titlu, dar acestea vor fi primite, adpersonam, prin decizia Șefului Casei Regale a României.
Soţia unui Principe al Casei Regale a României va avea titlul și apelativul de Principesă pe durata căsătoriei și văduviei sale, numai în cazul în care căsătoria a fost recunoscută de Șeful Casei Regale a României. Consorţii, sau Principesele prin căsătorie, a căror căsătorie este anulată sau dizolvată prin divorţ vor pierde toate rangurile, titlurile și privilegiile la momentul dizolvării căsătoriei, în timp ce un consort văduv care se recăsătorește își va păstra titlul și rangul ad personam, acestea nefiind transmisibile viitoarei soţii sau copiilor dintr-o căsătorie trecută sau viitoare.

8) Apartenenţa la Casa Regală a României este un act liber consimţit și, după împlinirea majoratului, orice membru poate renunţa la acest drept oricând, moment la care toate titlurile, rangurile și privilegiile acelui membru al Casei Regale a României vor lua sfârșit. O asemenea renunţare nu poate avea loc decât printr-o declaraţie scrisă prezentată Șefului Casei Regale a României, care va prezenta declaraţia Consiliului Familiei Regale, iar aceasta va intra în vigoare la treizeci de zile de la prezentarea în faţa Consiliului Familiei Regale, cu excepţia cazului când petentul nu și-a restras cererea până la acea dată.

9) Renunţarea la calitatea de membru al Casei Regale a României va elimina pe fostul membru al Casei Regale a României din linia de succesiune pentru totdeauna, dar nu va avea efect asupra statutului, titlurilor și rangurilor succesorilor și moștenitorilor săi.

10) Nicio persoană născută în principal ca membru al unei Case Regale sau Princiare străine nu poate intra în Linia de Succesiune a Casei Regale a României și nu se poate bucura de vreun alt privilegiu dinastic, fără excepţie.

Articolul 2. Titlurile membrilor Casei Regale

1) Șeful actual al Casei Regale a României este:
Majestatea Sa Mihai I, Rege al României (jure sanguinis).

2) Actuala Consoartă a Șefului Casei Regale a României este:
Majestatea Sa Ana, Regina României (ad personam) și Prinţesă de Bourbon-Parma (jure sanguinis). MajestateaSa își va păstra titlul, apelativul și rangul pe durata văduviei sale, în cazul în care Șeful Casei Regale a României vadeceda înaintea sa.

3) O viitoare consoartă a Șefului Casei Regale a României va purta titlul, apelativul și rangul, alături de numele debotez, de:  
Majestatea Sa Regina României (ad personam), potrivit cu Articolul 1 (7).

4) Actualul Moștenitor la Șefia Casei Regale a României este:
Alteţa Sa Regală Margareta, Principesa Moștenitoare a României (jure sanguinis), care va fi de acum înainte și va rămâne după decesul meu Custode al Coroanei României (ad personam).

5) Actualul consort al Moștenitoarei la Șefia Casei Regale a României este:
Alteţa Sa Regală Radu, Principe al României (ad personam).

6) Membrii Casei Regale a României, care vor avea titlurile, rangurile și apelativele corespunzătoare, sunt:
Alteţa Sa Regală Elena, Principesa României (juresanguinis);
Alteţa Sa Regală Sofia, Principesa României (jure sanguinis);
Alteţa Sa Regală Maria, Principesa României (juresanguinis).

7) Abrogat

8) În cazul unei viitoare femei Șef al Casei Regale a României, consortul său va primi titlul de „Alteţa Sa Regală Principele Consort al României” (ad personam), potrivit articolului 1 (7), titlu, rang și apelativ care va precede orice alt titlu, român sau străin, pe care îl poate avea, pe durata mariajului și numai pe durata vieţii soţiei sale și numai atâta timp cât aceasta rămâne Șef al Casei Regale Române.

9) Membrii Casei Regale a României nu vor accepta titluri, decoraţii și premii străine fără aprobarea scrisă a Șefului Casei Regale a României. Astfel de distincţii străine pot fi acceptate numai ad personam și vor fi predate în orice moment dacă Șeful Casei Regale a României decretează astfel. Nicio distincţie străină nu precede rangurile și distincţiile române.

10) Copiii sau consorţii membrilor Familiei Regale a României care nu poartă un titlu regal, nu sunt membri ai Familiei Regale a României, ci membri ai familiei extinse a Regelui Mihai I, și ai Casei Regale. O listă completă a familiei extinse este inclusă în Registrul Genealogic al Casei Regale a României.

Articolul 3. Cetăţenia și reședinţa

1) Toţi membrii Casei Regale a României sunt sau trebuie să ia măsurile pentru a deveni cetăţeni români.

2) O Regină văduvă sau consortul/consoarta văduvi vor avea dreptul de a locui, pentru restul vieţii, într-una dintre reședinţele regale, stabilită de Șeful Casei Regale, dar acest drept nu se va extinde pentru foștii sau viitorii soţi sau copii ai lor dintr-o fostă sau viitoare căsătorie, după decesul acestora.

3) În acest moment, Palatul Elisabeta este reședinţa oficială a Regelui și Familiei, pe durata vieţii sale. Deciziile legate de reședinţele regale pot fi revocate sau schimbate de Șeful Familiei în orice moment. Cu toate acestea, Castelul Săvârșin este proprietatea privată a Șefului Familiei, iar Castelul Pelișor va fi pentru totdeauna Scaunul Dinastiei Regale.

Articolul 4. Registrul Genealogic al Casei Regale a României și Starea Civilă

1) Secretariatul Șefului Casei Regale a României va păstra un registru cu toţi membrii în viaţă ai Casei Regale, numit Registrul Genealogic al Casei Regale a României. Șeful Casei Majestăţii Sale Regelui va fi autorizat și va avea datoriaade a păstra registrul corect și în bună stare.

2) Principiile dreptului român care guvernează starea civilă vor fi aplicabile, în măsura în care sunt necesare pentru aplicarea acestor Norme. Păstrarea registrului va permite ca ordinea de succesiune la Șefia Casei Regale a României să fie înregistrată clar în orice moment (Articolul 12 (1)).

3) Toţi membrii Casei Regale sunt obligaţi să informeze secretariatul Șefului Casei Regale, fără întârziere, de orice eveniment sau circumstanţă care necesită o notaţie sau modificare a registrului păstrat de Secretariat. Întreaga documentaţie relevantă va fi înaintată de îndată ce este obţinută.

4) Întreaga documentaţie produsă de Secretariat va fi pregătită de Secretariat și aprobată de Șeful Casei Regale a României.

5) Registrul va fi deschis pentru inspecţie membrilor CaseiRegale a României și altor persoane, cu acordul Șefului Casei Regale a României și în limitele acordului dat.

6) Folosirea pseudonimelor literare și artistice este permisă, cu condiţia ca Șeful Casei Regale a României să fi autorizat un asemenea uz, în scris, dar această permisiune este și rămâne
revocabilă.

Articolul 5. Adopţia și copiii din afara căsătoriei

1) Adopţiile efectuate de către un membru al Familiei Regale nu primesc consimţământul Șefului Casei Regale a României. Totuși, în noile circumstanţe ale legislaţiei Uniunii Europene, Șeful Casei Regale a României nu poate opri o adopţie.

2) Dacă un membru al Casei Regale a României dorește, totuși, să adopte o persoană din afara familiei, el trebuie să-l notifice pe Șeful Casei Regale, înainte de împlinirea procedurilor. Adopţia
în interiorul familiei nu va schimba ordinea de succesiune la Șefia Casei Regale.

3) Adopţia nu poate conferi nici un titlu, apelativ sau privilegiu al persoanei care adoptă către persoana adoptată, în ce privește calitatea de membru al Familiei Regale și al Dinastiei sau succesiunea.

4) Nici un copil al vreunui membru al Casei Regale a României, născut în afara unei căsătorii legal recunoscute sau dintr-o căsătorie care este subsecvent declarată nulă sau ilegală, nu va fi membru al Familiei Regale a României.

Articolul 6. Majoratul

1) Majoratul membrilor Casei Regale a României este conform cu prevederile legii române.

Articolul 7. Căsătoria

1) Căsătoria unui membru al Casei Regale a României va fi supusă acordului Șefului Casei Regale a României, pentru a avea semnificaţie dinastică.
 
2) O căsătorie care nu respectă paragraful (1) de mai sus nu va fi recunoscută dinastic în nici o privinţă și va rezulta în pierderea tuturor drepturilor, onorurilor, privilegiilor și prerogativelor, potrivit prezentelor Norme.

Articolul 8. Divorţul

1) Divorţul membrilor Familiei este supus consimţământului Șefului Familiei Regale înainte de începerea formalităţilor, pentru ca divorţul să fie recunoscut dinastic.

2) Un divorţ care nu respectă paragraful (1) nu este recunoscut dinastic.

3) Orice membru al Casei Regale a României a căruicăsătorie este încheiată cu nerespectarea paragrafului (1) va pierde toate drepturile, privilegiile și onorurile ce-i suntacordate ca membru al Casei Regale a României.


Capitolul II. Consiliul Familiei Regale

 
Articolul 9. Componenţă și atribuţii
 
1) Consiliul Familiei Regale este compus din totalitatea membrilor Familiei Regale, dacă sunt mai puţin de 6, sau din 6 membri, dacă Familia Regală a României are mai mult de 6 membri în viaţă și majori.

2) Șeful Casei Regale a României va numi pe toţi membrii Consiliului Familiei Regale.

3) Consiliul Familiei susţine pe Șeful Casei Regale a României în luarea deciziilor, potrivit acestor Norme Fundamentale și tuturor celorlalte dispoziţii aplicabile. Totalitatea deciziilor și a rezoluţiilor rămâne atributul exclusiv al Șefului Casei Regale a României.

Capitolul III. Șeful Casei Regale a României

Articolul 10. Linia de Succesiune la Coroana României

1) Linia de succesiune la Coroana României este reglementată de Anexa 1 a acestui Document.

2) Șeful Casei Regale a României este Regele Mihai I al României, iar mai apoi acele persoane care succed Majestăţii Sale, potrivit Anexei 1 și termenilor și prevederilor acestor Norme. Șeful Casei Regale a României va acţiona drept Șef al Casei Regale, Președinte al Fundaţiilor Regale și Custode al Coroanei României (cu excepţia duratei vieţii actualului Șef al Casei Regale a României, care a numit, de la data intrării în vigoare a acestor Norme Organice, pe Alteţa Sa Regală Principesa Moștenitoare Margareta a României în calitatea de Custode a Coroanei României). În cazul în care un moștenitor viitor succede pe durata minorităţii sale, Consiliul Familiei Regale va decide asupra membrilor și funcţiunilor Regenţei. Articolul 6 (1) va fi aplicabil.

3) Șeful Casei Regale a României poate amenda ordinea de succesiune în orice moment, printr-un document semnat și sigilat de mâna sa.

Articolul 11. Drepturi și prerogative în chestiuni dinastice

1) Șeful Casei Regale a României guvernează familia ca un bun părinte.

2) Șeful Casei Regale a României are dreptul de a lua decizii legate de proprietăţile Casei Regale a României și asupra oricăror alte chestiuni legate de Casa Regală a României.

3) Șeful Casei Regale a României se asigură de păstrarea și recunoașterea drepturilor, onorurilor și prerogativelor Casei Regale a României prin toate mijloacele ce-i sunt la dispoziţie.

4) Șeful Casei Regale a României reprezintă sau numește reprezentanţi în relaţia cu autorităţile de Stat, pentru protecţia averii și drepturilor Casei Regale a României. Șeful Casei Regale a României este singurul deţinător al acestui drept.

5) Șeful Casei Regale a României are și păstrează toate drepturile de fons honorum, și poate continua să acorde titluri, decoraţii, ordine, distincţii și medalii. Șeful Familiei Regale este și va rămâne Mare Maestru al Ordinului Carol I, care se află sub controlul exclusiv al Casei Regale a României. Casa Regală a României va numi toţi membrii Ordinelor Dinastice și administraţia acestora, iar acordarea va fi însoţită de înregistrări ale primitorilor și distincţiilor, și va avea loc potrivit deciziei Șefului Casei Regale a României.

Capitolul IV. Casa Majestăţii Sale Regelui

 
Articolul 12. Statut și organizare
 
1) Casa Majestăţii Sale Regelui este structura administrativă aflată sub autoritatea Șefului Casei Regale a României, organizată potrivit regulilor și regulamentelor proprii.

2) Ea funcţionează sub conducerea Șefului Casei Majestăţii Sale Regelui, numit exclusiv prin ordinul Șefului Casei Regale a României.

3) Casa Majestăţii Sale Regelui coordonează administrarea averii Casei Regale, potrivit deciziilor Șefului Casei Regale a României, face numiri pentru titluri șidistincţii; informează pe toţi membrii Familiei Regale despre deciziile care îi privesc.

4) Casa Majestăţii Sale Regelui va avea structura cea mai bine adecvată pentru îndeplinirea îndatoririlor administrative pe care le are.

Articolul 13. Îndatoriri
 
1) Casa Majestăţii Sale Regelui îndeplinește următoarele îndatoriri principale:
a) administrează bunurile aflate în proprietatea sau folosinţa Șefului Casei Regale a României, potrivit deciziei sale, inclusiv cele în proprietatea sau folosinţa Familiei Regale sau acelea unde Familia Regală desfășoară funcţiuni publice sau private;
b) ajută pe membrii Familiei Regale să-și administreze propriile bunuri;
c) păstrează inventarul bunurilor de la a) și b);
d) ajută pe membrii Familiei Regale să-și îndeplinească angajamentele, indiferent de natura lor;
e) organizează Registrul Genealogic al Casei Regale a României, potrivit articolului 4(3), precum și Registrul Decretelor Regale;
f) îndeplinește îndatoririle date de Șeful Casei Regale a României, intern sau în relaţia cu autorităţile de stat și alte entităţi, în special în materie de reprezentare legală și protocol.

2) Casa Majestăţii Sale Regelui poate îndeplini și alte îndatoriri, după cum hotărăște Șeful Casei Regale a României, și este direct responsabilă.

3) Persoanele autorizate ca delegaţi, executori testamentari, locţiitori sau reprezentanţi ai Casei Regale nu pot să-și exercite mandatul fără aprobarea scrisă a Șefului Casei Regale a României.

4) Persoanele descrise la paragraful (3) trebuie să ofere rapoarte prompte și constante către Șeful Casei Regale aRomâniei despre acţiunile pe care le întreprind. Mandatul lor este revocabil în orice moment, de către Șeful Casei Regale a României, sau, în eventualitatea unei Regenţe, de autoritatea executivă relevantă, în scris și cu efect imediat

Capitolul V. Dispoziţii Tranzitorii și Finale


Articolul 15. Intrare în vigoare și modificări
 

1) Acest document, numit Normele Fundamentale ale Casei Regale a României – Statutul complet al Casei Regale, înlocuiește toate Statutele, regulile și regulamentele anterioare.

2) Normele vor intra în vigoare la data menţionată mai jos și vor fi irevocabile, cu excepţia cazurilor menţionate în document, de la momentul semnăturii și sigilării de către Majestatea Sa Regele Mihai I.

3) Normele pot fi modificate numai după cum este stabilit aici, de mâna și cu sigiliul Șefului Casei Regale a României.

4) Toţi membrii Familiei Regale a României vor primi un exemplar în original al acestui document, semnat de Majestatea Sa Regele Mihai I. Primirea acestui document semnifică acceptarea sa și asumarea obligaţiei permanente de a-l respecta.

5) Orice modificare va avea loc potrivit paragrafului (4), sub semnătura Șefului Casei Regale a României.

Articolul 16. Aplicare și interpretare
 

1) Aceste Norme sunt universal aplicabile, fără limitări.

2) Normele vor fi interpretate în așa fel încât să-și producă cel mai larg efect.

3) În cazul în care vreo secţiune a acestui document, numit Normele Fundamentale ale Casei Regale a României – Statutul complet al Casei Regale, va fi considerată, de vreo curte, a fi neaplicabilă pentru orice motiv, termenii, condiţiile și obligaţiile rămase nu vor fi afectate și vor rămâne în vigoare.

Articolul 17. Anexe
 

1) Anexele 1 și 2 sunt considerate părţi ale acestui document, numit Normele Fundamentale ale Casei Regale a României – Statutul complet al Casei Regale.

2) Ele pot fi modificate, independent de acest Statut, prin Decizia Șefului Casei Regale a României, așa cum este definit aici.
 

Articolul 18. Glosar de termeni
 

1) Cuvintele “titlurile, onorurile și prerogativele” vor fi interpretate în cel mai larg sens posibil și vor include pecele acordate de legislaţia aplicabilă, precum și pe cele acordate prin curtoazie și prin tradiţiile Casei Regale a României.

2) Cuvintele „reședinţele regale” vor include, până la restaurarea Monarhiei, castelele, vilele și casele deţinute de Șeful Casei Regale a României sau de membrii Casei Regale a României, precum și Palatul Elisabeta sau orice alte reședinţe puse la dispoziţie de Statul Român potrivit legii.

3) Moștenitorul Evident este succesorul imediat al Șefului Casei Regale a României, la orice moment. Celelalte persoane de pe Lista de Succesiune sunt Moștenitori Prezumptivi, în
ordinea nașterii. Ordonăm moștenitorilor noștri să respecte aceste Norme acum și după decesul Nostru, ele reprezentând voinţa Noastră finală.

Ca atare, am semnat prezentele Norme Fundamentale,

Mihai I
Azi, 30 decembrie 2007, Castelul Săvârșin, România

*****

Anexa I


NOI, MIHAI I, În virtutea autorităţii Noastre Suverane ca Șef al Casei Regale a României și în conformitate cu datoria Noastră faţă de istorie și faţă de moștenitorii Familiei Noastre, Din voinţa Noastră liberă Decretăm și facem publică următoarea decizie:

A. Linia de Succesiune la Tron și la Șefia Casei Regale a României este cea astfel stabilită:

1. ASR Principesa Moștenitoare Margareta a României, Custode al Coroanei României;
2. ASR Principesa Elena a României;
3. Elisabeta Karina de Roumanie;
4. ASR Principesa Sofia a României;
5. Elisabeta Maria Biarneix;
6. ASR Principesa Maria a României.

B. În semn de recunoaștere a integrării României în Uniunea Europeană și a obligaţiilor pe care acest lucru le presupune, în special Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Noi modificăm principiile și practica Legii Salice, cu descendenţă exclusiv masculină, care nu va mai fi folosită la stabilirea succesiunii.

C. Coroana României va trece de la Șeful Casei Regale la primul născut bărbat, și, în lipsa unui bărbat, la prima născută femeie.

D. În absenţa unor descendenţi direcţi, Coroana va fi moștenită de cel mai în vârstă frate și, în absenţa unui frate, de cea mai în vârstă soră a Șefului Casei Regale.

E. Locul persoanelor menţionate în paragraful D, dacă sunt decedate, va fi ocupat de descendenţii lor, bărbaţii având precedenţă.

F. Linia de Succesiune poate fi modificată de Șeful Casei Regale a României.

Linia de Succesiune la Tron este separată de lista membrilor Casei Regale a României, așa cum apare în Articolul 1 al Normelor. Noi Ordonăm moștenitorilor Noștri să respecte această Anexă acum și după decesul Nostru, ea reprezentând ultima Noastră voinţă.

Ca atare, am semnat prezenta Anexă,

Mihai I
Astăzi, 30 decembrie 2007, Castelul Săvârșin, România

******

Anexa II


Eu, Mihai I,
În virtutea autorităţii pe care o am ca Șef al Casei Regale a României, Urmând datoria mea faţă de istorie și faţă de urmasii Familiei mele, În deplină conformitate cu valorile si principiile Uniunii Europene, care garantează fiecaruia dreptul de a-si exprima identitatea si idealurile, Acţionând în conformitate cu voinţa mea liberă,

FAC PUBLICE URMĂTOARELE DECIZII:

1) Fiica mea cea mare, Principesa Margareta, va fi succesorul meu dinastic și Șef al Casei Regale a României, după moartea mea. În cazul în care Naţiunea română și Parlamentul României vor
considera potrivită folosirea monarhiei ca formă de guvernământ, solicit Parlamentului să renunţe la aplicarea legii salice, care nu corespunde nici drepturilor din Europa de astăzi, nici valorilor societăţii românești. Până când aceste lucruri se vor întâmpla, Principesa Margareta va rămâne, după moartea mea, Șeful Casei Regale a României și Custode al Coroanei României.

2) Ordinul „Carol I” va fi reactivat de Casa Regală, ca Ordin de Familie și completat cu gradele inferioare care, în mod tradiţional, lipseau. Această hotărâre nu trebuie interpretată ca fiind un act în contradicţie cu distincţiile și decoraţiile acordate de Președintele României, ci ca o hotărâre cu caracter dinastic, simbolic și de familie, atâta vreme cât nu se produce o schimbare a formei de guvernământ. Ordinul „Carol I” va fi acordat numai de către Șeful Casei Regale a României și va distinge personalităţi care au sprijinit Familia Regală în efortul ei pentru o Românie democratică, prosperă, liberă și demnă, membră a familiei naţiunilor europene și transatlantice. Posesorii Ordinului „Carol I” vor fi autorizaţi să poarte decoraţia în prezenţa oricărui membru al Familiei mele, în felul specific fiecărui grad al Ordinului. Totuși, dreptul de a purta aceste decoraţii în alte situaţii publice rămâne să fie determinat de procedurile legale normale sau tradiţiile care operează în mod curent în orice ţară, inclusiv în România.

3) Acord soţului Principesei Margareta, Principelui Radu, titlul de “Principe al României” și calificativul de “Alteţă Regală”. Iau această hotărâre pentru meritele lui în Familie și pentru a-l ajuta să-și ducă mai departe angajamentele viitoare pentru dezvoltarea românească, pe care le apreciez mult. Titlul și calificativul sunt acordate numai ad personam și, prin urmare, nu sunt transmisibile. Principele Radu rămâne membru non-dinastic al Casei Regale a României.

4) Acord nepotului meu Nicolae, fiul Principesei Elena, titlul de “Principe al României” și calificativul de “Alteţă Regală”. Această hotărâre va intra în vigoare în ziua când el va împlini vârsta de 25 de ani. Iau această hotărâre pentru a acorda celei de-a șasea generaţie a Familiei Regale a României o șansă în plus să-și servească ţara, dacă vor dovedi că merită această onoare.
* Notă: Printr-un Document din 1 august 2015, Majestatea Sa Regele Mihai I al Romaniei a retras lui Nicolae, titlul de Principe al Romaniei si calificativul de Alteta Regala.

5) În afară de Regină și de mine, de fiicele mele și de cei menţionaţi specific în acest document, nu există nici un alt membru al Casei Regale a României. Orice adăugire de membri ai Casei Regale poate avea efect numai cu aprobarea Șefului Casei Regale a României, într-un document separat, eliberat specific pentru acest scop.

București, Palatul Elisabeta,
5 ianuarie 2005
Mihai R

Noi Ordonăm moștenitorilor Noștri să respecte această Anexă acum și după decesul Nostru, ea reprezentând ultima Noastră voinţă.

Ca atare, am semnat prezenta Anexă,

Mihai I
Astăzi, 30 decembrie 2007, Castelul Săvârșin,
România

Niciun comentariu

Un produs Blogger.